Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Více o autismu \ Medikace

Medikace

Medikace

Některé symptomy poruch autistického spektra a další přidružené psychické poruchy je nutno ovlivnit pomocí psychofarmak. Mezi nejčastěji používaná psychofarmaka patří:

  • neuroleptika – ovlivňují pochody v myšlení
  • antidepresiva, anxiolytika (snižují úzkost) a thymostabilizátory (stabilizují výkyvy nálad) – ovlivňují afektivitu
  • psychostimulancia, hypnotika a nootropika – ovlivňují vigilitu (bdělost)

Uvádíme pouze některé zástupce výše zmíněných skupin farmak, se kterými se v praxi nejčastěji setkáváme. Další informace o medikaci používané u lidí s PAS získáte v knize: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, Portál, Praha2007.

Jaké jsou vedlejší účinky léků, jaké je dávkování, apod. vám sdělí váš ošetřující lékař (psychiatr), další informace získáte na <www.lekarna.cz> (po zadání názvu léku do vyhledávače).

Níže popis nejpoužívanějších léků u lidí s PAS.

RISPEN, RISPERDAL (neuroleptikum)

Rispen/Risperdal se používá k léčbě psychických poruch myšlení, pocitů popř. chování jako zmatenost, narušené vnímání, odcizení se společnosti nebo silný sklon soustřeďovat všechen zájem na sebe a v důsledku toho narušený duševní stav, bázlivost a napětí. Rispen/Risperdal lze užívat při léčbě akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) poruch. U lidí s poruchou autistického spektra (PAS) snižuje agresivitu, úzkost, neklid, repetitivní chování. Zlepšuje sociabilitu, působí antidepresivně a antiagresivně a zlepšují kognitivní (poznávací) funkce a komunikaci. To vše zlepšuje kvalitu života nejen pacienta, ale i jeho okolí.

Rispen/Risperdal může být rovněž používán k léčbě poruch chování vyznačujících se útočností, vznětlivostí a sebepoškozováním.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rispen nežádoucí účinky. Výsledky rozsáhlých klinických sledování a zkušenosti i dlouhodobé používání tohoto přípravku potvrzují, že Rispen/Risperdal je obecně dobře snášen. U lidí s PAS dochází nejčastěji k přírůstkům hmotnosti.

ZYPREXA (neuroleptikum)

Zyprexa se používá k léčbě nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí. Zyprexa se také používá k léčbě stavu, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost. Je také stabilizátor nálady, který zabraňuje znovuobjevení zneschopňujících extrémů nálady ve smyslu povznesené nebo pokleslé (depresivní) nálady, které tento stav provázejí.

U lidí s PAS je účinný při redukci agresivních projevů, problémového chování a neklidu.

TISERCIN (neuroleptikum)

Tisercin se užívá v malých dávkách k léčbě neurotického strachu a úporné nespavosti, k léčbě úzkostné deprese s neklidem a dále u chorobných představ a halucinací, při výrazné uzavřenosti do sebe s apatií a nedostatkem vůle, např. při schizofrenii. Dále se užívá při psychomotorickém neklidu a vzrušení, při zvracení, škytavce a úporně svědících vyrážkách, ke zmírnění bolesti při předoperační přípravě ke zvýšení účinku léků proti bolestem. Tisercin je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

U lidí s PAS se používá ke zmírnění úzkosti a strachu.

ZOLOFT (antidepresivum)

Přípravek Zoloft je určen především k léčbě příznaků deprese, jak doprovázené úzkostí, tak i bez ní. Dále je určen k léčbě obsedantně - kompulsivních (nutkavých) poruch, panických úzkostných poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, z davu, z opuštění domova) nebo bez ní a potraumatických stresových poruch nebo sociální fobie. Přípravek mohou pro léčbu obsedantně - kompulsivních poruch užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let. U deprese, panických poruch, potraumatických stresových chorob a sociální fobie lze přípravek podávat jen dospělým.

ASENTRA (antidepresivum)

Přípravek je určený k léčbě příznaků depresí doprovázených úzkostí nebo bez nich, panických poruch (krátkodobé záchvaty úzkosti nebo paniky) a obsesivně kompulzivních poruch (nutkavé myšlenky, rituální chování, např. neustálé mytí rukou) a k léčbě potraumatických stresových poruch (strach z opakování nebezpečí nebo život ohrožujících příhod, vybavování minulosti, výrazné psychické napětí). Zoloft, Asentra – u lidí s PAS

Kromě antidepresivního účinku mají také významný protiúzkostný účinek, zlepšují sociabilitu, zvyšují přizpůsobivost ke změnám v prostředí či denním programu. Působí rovněž k významné redukci výskytu sebepoškozování, agresivity, rituálů.

STRATTERA (atomoxetinum )

Přípravek Strattera je lék, který nepůsobí stimulačně a používá se k léčbě nedostatku pozornosti a hyperkinetické poruchy (HKP - ADHD) u dětí ve věku 6 let a starších a u dospívajících, jako součást komplexního léčebného programu, který může zahrnovat také psychologická, vzdělávací a sociální opatření.

RITALIN (psychostimulancium)

Ritalin se užívá k léčbě poruchy pozornosti (ADHD) nebo hyperkinetická porucha (zvýšená pohybová aktivita). Touto poruchou, která jim znemožňuje sedět delší dobu v klidu nebo se koncentrovat na zadaný úkol, trpí přibližně 3% dětí. Děti s touto poruchou mohou mít potíže s učením a prací ve škole. často pro ně může být obtížné zvládnout tyto činnosti jak ve škole, tak i doma. Ritalin reguluje v mozku specifické látky, které ovlivňují chování. U pacientů s určitými poruchami chování Ritalin zlepšuje příznaky jako je nepozornost, impulzivnost, zvýšená pohybová aktivita, poruchy sociálního chování.

Ritalin se také užívá k léčbě narkolepsie (porucha spánku).

ZELDOX (antipsychotikum)

U lidí s PAS se používá ke stabilizaci nálady. V rámci stabilizace nálady u lidí s PAS se předepisuje též lék Valproát či Lamictal.

LITHIUM (thymoprofilaktika)

Jedním z hlavních účinků je stabilizace nálady. U lidí s PAS a mentální retardací se používá při redukci agresivity, automutilace a afektivních výkyvů.