Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Více o autismu \ Výchovné a vzdělávací přístupy

TEACCH program

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children, Terapie a vzdělávání dětí s autismem a dětí s příbuznými poruchami komunikace)

Tento program vznikl roku 1966 pod vedením profesora Erica Schoplera na univerzitě v Chapel Hill spoluprací rodičů a profesionálů jako reakce na tvrzení, že děti s autismem jsou nevzdělavatelné a jejich porucha je zapříčiněna špatnou výchovou rodičů.

Filozofie TEACCH programu:

Individuální přístup, aktivní generalizace dovedností (prostupnost školního a domácího prostředí), úzká spolupráce s rodinou, integrace dětí s autismem do společnosti, přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí, pozitivní přístup i k dětem s problematickým chováním, aktivní snaha o pedagogickou intervenci vedoucí k zlepšení chování

Program TEACCH klade důraz na tři základní principy: individualizace, strukturalizace a vizualizace.

1. Individuální hodnocení a individuální výchovně vzdělávací přístup

Každé dítě s autismem je samostatná osobnost, která se od ostatních určitým způsobem liší. Z hlediska individuálního přístupu je zapotřebí zjistit úroveň v jednotlivých vývojových oblastech dítěte, zvolit vhodný typ systému komunikace podle stupně schopnosti abstraktního myšlení, sestavit individuální výchovně vzdělávací plán a v případě potřeby zvolit vhodné strategie řešení problémového chování.

2. Strukturované prostředí

Struktura prostředí, ve kterém se dítě s autismem pohybuje, mu pomáhá v prostorové orientaci a dává mu odpověď na otázku kde. Struktura vytvaří předvídatelná spojení mezi místy, činnostmi a chováním a nabízí tak dítěti „jistotu“. Strukturalizace je také nezbytná při uspořádání pracovního místa. Prostor pro výuku by měl být pohodlný, bez rušivých podnětů. K individuální nebo samostatné práci stačí jednoduchý stůl či lavice s delší pracovní deskou. Zde se uplatňuje systém práce zleva doprava. Na levé straně stolu budou umístěny krabice či šanony s úkoly, které je třeba splnit, uprostřed je prostor k plnění úkolů a na pravou stranu dítě odkládá úkoly, které již splnilo.

3. Vizuální podpora

Člověk s autismem nedokáže organizovat svou činnost ani v čase, čas jako velmi abstraktní pojem je pro něj jen velmi těžko uchopitelný. Svoji neschopnost předvídat události a dávat věci do souvislostí si člověk obvykle kompenzuje rituály a rutinním chováním. Tím, že většinu informací předáváme člověku s autismem ve vizuální podobě, zmírňujeme jeho nedostatky v komunikačních, paměťových a abstraktních schopnostech. Vizualizovaný denní program dává lidem s autismem odpověď na otázku kdy, pomáhá s orientací v čase, pomáhá odlišovat od sebe jednotlivé aktivity a samozřejmě vede k větší samostatnosti. Typy vizuální podpory jsou (od nejjednodušší po nejsložitější - užití jednotlivých typů závisí na mentální úrovni dítěte): konkrétní předmět (3D rozměr), fotografie, barevné obrázky, piktogramy, nápisy, psané rozvrhy, diář.

Pro vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra ve školních zařízeních byl v rámci TEACCH programu vytvořen v České republice speciální výchovně vzdělávací program - strukturované učení.