Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Podpořené projekty

2020

"To dáme"- aktivizační a podpůrné služby pro lidi s autismem. /obrazky/2019/_logo_cz-01.jpg

1 278 800,-

1. 7. 2018 - 31. 3. 2020

Projekt je zaměřen na intenzivní podporu 25 dětí do 18-ti let s PAS (poruchami autistického spektra) a jejich rodin z Jihočeského kraje. S cílem zmírnit dopady znevýhodnění cílové skupiny, v obecné rovině reagovat na nepříznivou sociální situaci klientů, pomoci jim se více začlenit do společnosti a podpořit rodinu jako celek. Konkrétně rodinám dětí s PAS pomůžeme realizovat neformální setkávání, která jsou důležitá pro sdílení a vzájemnou psychickou podporu v těžkých chvílích. Staneme se koordinátory multidisciplinárních týmů, které v rámci projektu sestavíme nejprve pro obecné seznámení se s problematikou autismu a následně pro řešení složitých situací dětí s PAS. Kruh podpory v rámci projektu je provázán intenzivními intervencemi s dětmi s PAS a konzultacemi/terapiemi s rodiči, díky kterým zvýšíme pravděpodobnost dosažení celkových cílů uvedených výše.

Využití VTI v rodinách dětí s autismem

--- OBRÁZEK ---

--- OBRÁZEK ---

543 209,-

1. 7. 2019 - 30. 6. 2021

„Grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations“

Projekt je zaměřen na inovativní postup při poskytování služby rané péče pro 12 klientů s autismem a jejich rodin z Jihočeského kraje. Díky speciální metodě 'Videotrénink interakcí (VTI)' budeme intenzivně pomáhat v domácím prostředí tam, kde mají rodiče obtíže při výchově a vedení svých dětí. Mnoha výzkumy je doloženo, že VTI je velmi účinná metoda v posilování rodičovských kompetencí a má příznivý vliv na rozvoj dítěte. VTI je založen na úspěšné interakci a komunikaci mezi rodičem a dítětem.

V rámci projektu zajistíme a zvýšíme kvalitu odbornosti námi poskytované služby rané péče pro 12 nových klientů s autismem. Na začátku spolupráce se všemi rodinami provedeme videozáznamovou analýzu interakce mezi rodičem a dítětem a následně zvolíme další vhodný postup spolupráce. Cílem je tedy posílení této interakce, rodičovských kompetencí a rozvoj rodičů i dětí s PAS díky odborné metodě VTI doplněné intenzivní ranou péčí APLA JČ.

Naučím se, jak vám porozumět

--- OBRÁZEK ---

245 945,-

1. 7. 2019 - 30. 6. 2020

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. “

Jednou z hlavních oblastí, kde má dítě s autismem snížené dovednosti oproti svým vrstevníkům, jsou sociálně komunikační dovednosti. V rámci projektu budeme intenzivně pracovat minimálně s 15-ti dětmi s autismem z Jihočeského kraje na rozvoji právě této oblasti. Díky bloku speciálně sestavených individuálních a skupinových nácviků pomůžeme dětem zapojit se mezi své vrstevníky a lépe porozumět 'světu' kolem sebe.

Můžeme s Vámi být častěji

--- OBRÁZEK ---

182 026,-

Díky nadačnímu příspěvku rozšíří organizace terénní a ambulantní odborné služby pro děti s poruchami autistického spektra (PAS) v rámci celého Jihočeského kraje. Reagujeme tak na stále se zvyšující se poptávku po službách pro děti do sedmi let. Pracovníci přímé péče ve službě rané péče poskytnou intenzivnější podporu rodičům v nejnáročnějším období po zjištění diagnózy. Intenzivnější podporou přispějeme k tomu, aby 5 až 6 rodin zvládlo náročné období po zjištění diagnózy PAS a děti mohly vyrůstat v bezpečném a podporujícím zázemí rodiny. Zvýšením počtu výjezdů a konzultací zlepšíme celkový rozvoj dítěte, stabilitu celé rodiny a zkrátíme období adaptace na těžkou životní situaci.

Zajištění terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem a jejich rodiny z celého Jihočeského kraje.

--- OBRÁZEK ---

75 000,-

1. 7. 2019 - 30. 6. 2020

Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin s dítětem, mladistvým či dospělým s autismem. Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování i s takovou zátěží jakou autismus tak, aby děti/mladiství/dospělí mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. K tomu slouží nácviky sociálních a komunikačních dovedností, odborné konzultace, zvyšování rodičovských kompetencí a podpůrné služby. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku služeb pro rodiny s autismem v regionu a trvalý nárůst autismu. Díky projektu udržíme kapacitu i územní pokrytí odbornými službami pro klienty s autismem v Jihočeském kraji.

DOFINANCOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2020

město Tábor, částka 132 000,-

--- OBRÁZEK ---

město Vodňany, částka 30 000,-

--- OBRÁZEK ---

Nadační fond Tesco, částka 16 000,-

--- OBRÁZEK ---

město Zliv
S finanční podporou města Zliv budou nakoupeny pomůcky pro děti v hodnotě 4 000,-.
--- OBRÁZEK ---