Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Podpořené projekty

2019

"To dáme"- aktivizační a podpůrné služby pro lidi s autismem. /obrazky/2019/_logo_cz-01.jpg

1 278 800,-

1. 7. 2018 - 31. 12. 2019

Projekt je zaměřen na intenzivní podporu 25 dětí do 18-ti let s PAS (poruchami autistického spektra) a jejich rodin z Jihočeského kraje. S cílem zmírnit dopady znevýhodnění cílové skupiny, v obecné rovině reagovat na nepříznivou sociální situaci klientů, pomoci jim se více začlenit do společnosti a podpořit rodinu jako celek. Konkrétně rodinám dětí s PAS pomůžeme realizovat neformální setkávání, která jsou důležitá pro sdílení a vzájemnou psychickou podporu v těžkých chvílích. Staneme se koordinátory multidisciplinárních týmů, které v rámci projektu sestavíme nejprve pro obecné seznámení se s problematikou autismu a následně pro řešení složitých situací dětí s PAS. Kruh podpory v rámci projektu je provázán intenzivními intervencemi s dětmi s PAS a konzultacemi/terapiemi s rodiči, díky kterým zvýšíme pravděpodobnost dosažení celkových cílů uvedených výše.

Využití VTI v rodinách dětí s autismem

--- OBRÁZEK ---

--- OBRÁZEK ---

543 209,-

1. 7. 2019 - 30. 6. 2021

„Grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations“

Projekt je zaměřen na inovativní postup při poskytování služby rané péče pro 12 klientů s autismem a jejich rodin z Jihočeského kraje. Díky speciální metodě 'Videotrénink interakcí (VTI)' budeme intenzivně pomáhat v domácím prostředí tam, kde mají rodiče obtíže při výchově a vedení svých dětí. Mnoha výzkumy je doloženo, že VTI je velmi účinná metoda v posilování rodičovských kompetencí a má příznivý vliv na rozvoj dítěte. VTI je založen na úspěšné interakci a komunikaci mezi rodičem a dítětem.

V rámci projektu zajistíme a zvýšíme kvalitu odbornosti námi poskytované služby rané péče pro 12 nových klientů s autismem. Na začátku spolupráce se všemi rodinami provedeme videozáznamovou analýzu interakce mezi rodičem a dítětem a následně zvolíme další vhodný postup spolupráce. Cílem je tedy posílení této interakce, rodičovských kompetencí a rozvoj rodičů i dětí s PAS díky odborné metodě VTI doplněné intenzivní ranou péčí APLA JČ.

Naučím se, jak vám porozumět

--- OBRÁZEK ---

245 945,-

1. 7. 2019 - 30. 6. 2020

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. “

Jednou z hlavních oblastí, kde má dítě s autismem snížené dovednosti oproti svým vrstevníkům, jsou sociálně komunikační dovednosti. V rámci projektu budeme intenzivně pracovat minimálně s 15-ti dětmi s autismem z Jihočeského kraje na rozvoji právě této oblasti. Díky bloku speciálně sestavených individuálních a skupinových nácviků pomůžeme dětem zapojit se mezi své vrstevníky a lépe porozumět 'světu' kolem sebe.

Přijedeme častěji i letos

--- OBRÁZEK ---

283 916,-

1. 7. 2018 - 30. 6. 2019

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.“

Díky projektu udržíme rozšířené terénní odborné služby-dokážeme nadále častěji vyjíždět za našimi klienty, dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinami, v rámci Jihočeského kraje. Přijetím nového pracovníka do přímé péče poskytujeme intenzivnější podporu rodičům v nejnáročnějším období po zjištění diagnózy a našim dětem pomáháme nastavit včas plán celkového rozvoje. Projekt podpoří 10 dětí s PAS a jejich rodin a uskutečníme 80 výjezdů.

Zajištění terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem a jejich rodiny z celého Jihočeského kraje.

--- OBRÁZEK ---

100 000,-

1. 7. 2018 - 30. 6. 2019

a

75 000,-

1. 7. 2019 - 30. 6. 2020

Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin s dítětem, mladistvým či dospělým s autismem. Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování i s takovou zátěží jakou autismus tak, aby děti/mladiství/dospělí mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. K tomu slouží nácviky sociálních a komunikačních dovedností, odborné konzultace, zvyšování rodičovských kompetencí a podpůrné služby. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku služeb pro rodiny s autismem v regionu a trvalý nárůst autismu. Díky projektu udržíme kapacitu i územní pokrytí odbornými službami pro klienty s autismem v Jihočeském kraji.

"Autismus ze všech stran" - II. jihočeská konference o autismu

--- OBRÁZEK ---

83 000,-

11. 4. 2019

Realizace jednodenní odborné konference zaměřené na problematiku autismu - více ZDE

Skupinové nácviky pro děti s autismem dle konceptu CTA

--- OBRÁZEK ---

39 000,-

leden-prosinec 2019

Při skupinových nácvicích používáme koncept skupinových nácviků dle organizace Centrum terapie autismu (dále jen CTA), ve kterém jsme byli proškolení paní Klárou Doškovou. Koncept je založen na bloku 4 intenzivních skupinových nácviků. Každému nácviku předchází videozpětná vazba toho, co se na minulém nácviku podařilo. Díky projektu zvýšíme šanci, aby 10 dětí s autismem bylo úspěšnější v kolektivu svých vrstevníků a nebylo sociálně vyčleňováno. Intenzivními nácviky pomůžeme dětem porozumět a naučit se dovednosti sociální komunikace, kterou vzhledem ke svému znevýhodnění postrádají. V celkovém důsledku podpoříme rozvoj osobnosti těchto dětí, díky čemuž mohou lépe zvládat úskalí 'běžného' života.

TERAPEUTICKÉ POBYTY PRO RODINY S DĚTMI S AUTISMEM

Péče o děti s autismem je velmi náročná a rodiče bývají často utrápení, na pokraji sil a bez možnosti podpory okolí. V rámci našeho projektu podpoříme 5 rodin dětí s autismem, včetně sourozenců. Pod vedením zkušených terapeutů a díky speciálnímu programu, vytvoříme při pobytu bezpečný prostor pro sdílení a řešení problémů spojených s životem s autismem. Podpora je směrována i pro sourozence dětí s autismem, aby věděli, že nejenom oni mají ‚zvláštní‘ život a konečně dětem s autismem umožníme strávit víkend plný podnětů a her, které jsou uzpůsobené jejich handicapu.

VELKÉ DÍKY patří Nadaci Adelaida, která poskytuje prostory nově zrekonstruované fary pro účely našich pobytových akcí. VÁŽÍME SI VÁS!

1. běh - květen 2019:

/obrazky/2019/_logo-tesco_1.jpg 30 000,- --- OBRÁZEK --- 20 000,-

2. běh - září 2019:

--- OBRÁZEK --- 58 500,-

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI S AUTISMEM Z JČK

VELKÉ DÍKY patří Nadaci Adelaida, která poskytuje prostory nově zrekonstruované fary pro účely našich pobytových akcí. VÁŽÍME SI VÁS!

--- OBRÁZEK ---

léto 2019

95 000,-

Projekt zahrnuje tři turnusy letních táborů pořádaných již dvanáctým rokem pro děti s autismem z Jihočeského kraje. Všechny turnusy jsou plánované ve Chvalšinách ve speciálně upraveném objektu bývalé fary - spolupráce s Nadací Adelaida. Péče o děti s PAS je nesmírně náročná a rodiny a pečující okolí si potřebují odpočinout a načerpat nové síly pro další péči. Dětem s PAS dáme příležitost strávit prázdniny, jako jejich vrstevníci a naučíme je možnostem, jak trávit volný čas. Navazujeme tak na celoroční činnost naší organizace při práci s dětmi s PAS. Díky projektu umožníme až 26 dětem s autismem, aby si užili letního tábora.

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotační program: Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT.

a

/obrazky/2019/_597_nadace-detsky-mozek_logo.jpg

léto 2019

15 000,-

Díky Nadaci Dětský mozek můžeme dofinancovat dětem s autismem svého asistenta při letních táborech, které pořádáme již 12 rokem.

Pomůcky pro Emičku s autismem - individuální projekt sbírky Pomozte dětem

--- OBRÁZEK ---

březen 2019

5 455,-

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.“

Projekt podpořil nákup speciálního programu pro Emičku s autismem. Díky programu SymWriter mohou rodiče vytvářet vlastní kartičky, pohádky, písničky, podporující rozvoj slovní zásoby. Program umožňuje vytvořit kartičky, které znázorňují Emičky neobvyklé zájmy a na běžných piktogramech nejsou znázorněny. Jsou používány denně nejen doma, ale také ve školce, u babičky atd.

Roční intenzivní pomoc pro jednu rodinu s dítětem s autismem.

--- OBRÁZEK ---

10000,-

leden-prosinec 2019

Projekt je zaměřen na zajištění ambulantní i terénní pomoci jedné rodině s dítětem s autismem z Jihočeského kraje pro rok 2019. Služba je zaměřena na rozvoj dítěte s autismem a podporu rodiny, jako celku.

DOFINANCOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2019

--- OBRÁZEK ---

částka celkem 850 000,-

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

a

--- OBRÁZEK ---

částka 159 000,-