Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Podpořené projekty

2020

"To dáme"- aktivizační a podpůrné služby pro lidi s autismem. /obrazky/2019/_logo_cz-01.jpg

1 278 800,-

1. 7. 2018 - 31. 3. 2020

Projekt je zaměřen na intenzivní podporu 25 dětí do 18-ti let s PAS (poruchami autistického spektra) a jejich rodin z Jihočeského kraje. S cílem zmírnit dopady znevýhodnění cílové skupiny, v obecné rovině reagovat na nepříznivou sociální situaci klientů, pomoci jim se více začlenit do společnosti a podpořit rodinu jako celek. Konkrétně rodinám dětí s PAS pomůžeme realizovat neformální setkávání, která jsou důležitá pro sdílení a vzájemnou psychickou podporu v těžkých chvílích. Staneme se koordinátory multidisciplinárních týmů, které v rámci projektu sestavíme nejprve pro obecné seznámení se s problematikou autismu a následně pro řešení složitých situací dětí s PAS. Kruh podpory v rámci projektu je provázán intenzivními intervencemi s dětmi s PAS a konzultacemi/terapiemi s rodiči, díky kterým zvýšíme pravděpodobnost dosažení celkových cílů uvedených výše.

Využití VTI v rodinách dětí s autismem

--- OBRÁZEK ---

--- OBRÁZEK ---

543 209,-

1. 7. 2019 - 30. 6. 2021

„Grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations“

Projekt je zaměřen na inovativní postup při poskytování služby rané péče pro 12 klientů s autismem a jejich rodin z Jihočeského kraje. Díky speciální metodě 'Videotrénink interakcí (VTI)' budeme intenzivně pomáhat v domácím prostředí tam, kde mají rodiče obtíže při výchově a vedení svých dětí. Mnoha výzkumy je doloženo, že VTI je velmi účinná metoda v posilování rodičovských kompetencí a má příznivý vliv na rozvoj dítěte. VTI je založen na úspěšné interakci a komunikaci mezi rodičem a dítětem.

V rámci projektu zajistíme a zvýšíme kvalitu odbornosti námi poskytované služby rané péče pro 12 nových klientů s autismem. Na začátku spolupráce se všemi rodinami provedeme videozáznamovou analýzu interakce mezi rodičem a dítětem a následně zvolíme další vhodný postup spolupráce. Cílem je tedy posílení této interakce, rodičovských kompetencí a rozvoj rodičů i dětí s PAS díky odborné metodě VTI doplněné intenzivní ranou péčí APLA JČ.

Naučím se, jak vám porozumět

--- OBRÁZEK ---

245 945,-

1. 7. 2019 - 30. 6. 2020

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. “

Jednou z hlavních oblastí, kde má dítě s autismem snížené dovednosti oproti svým vrstevníkům, jsou sociálně komunikační dovednosti. V rámci projektu budeme intenzivně pracovat minimálně s 15-ti dětmi s autismem z Jihočeského kraje na rozvoji právě této oblasti. Díky bloku speciálně sestavených individuálních a skupinových nácviků pomůžeme dětem zapojit se mezi své vrstevníky a lépe porozumět 'světu' kolem sebe.

Můžeme s Vámi být častěji

--- OBRÁZEK ---

182 026,-

7. 2. 2020 - 1. 6. 2021

Díky nadačnímu příspěvku rozšíří organizace terénní a ambulantní odborné služby pro děti s poruchami autistického spektra (PAS) v rámci celého Jihočeského kraje. Reagujeme tak na stále se zvyšující se poptávku po službách pro děti do sedmi let. Pracovníci přímé péče ve službě rané péče poskytnou intenzivnější podporu rodičům v nejnáročnějším období po zjištění diagnózy. Intenzivnější podporou přispějeme k tomu, aby 5 až 6 rodin zvládlo náročné období po zjištění diagnózy PAS a děti mohly vyrůstat v bezpečném a podporujícím zázemí rodiny. Zvýšením počtu výjezdů a konzultací zlepšíme celkový rozvoj dítěte, stabilitu celé rodiny a zkrátíme období adaptace na těžkou životní situaci.

Jak být nablízku vzdáleně

--- OBRÁZEK ---

113 146 ,-

1. 7. 2020 - 31. 1. 2021

Cílem projektu je vytvořit metodiku pro poskytování vzdálené podpory dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra a jejich pečujícímu okolí. Pro metodiku využíváme zkušenosti získané v době nouzového stavu. Součástí projektu bude vytvoření etického kodexu a vydání mimořádného čísla Informačního listu APLA Jižní Čechy, který bude shrnovat základní principy vzdálené podpory a bude dostupný na našich webových stránkách pro veřejnost a další poskytovatele sociálních služeb.

Zajištění terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem a jejich rodiny z celého Jihočeského kraje.

--- OBRÁZEK ---

75 000,-

1. 7. 2019 - 30. 6. 2020

150 000,-

1.7.2020 – 30.6.2021

Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin s dítětem, mladistvým či dospělým s autismem. Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování i s takovou zátěží jakou autismus tak, aby děti/mladiství/dospělí mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. K tomu slouží nácviky sociálních a komunikačních dovedností, odborné konzultace, zvyšování rodičovských kompetencí a podpůrné služby. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku služeb pro rodiny s autismem v regionu a trvalý nárůst autismu. Díky projektu udržíme kapacitu i územní pokrytí odbornými službami pro klienty s autismem v Jihočeském kraji.

Rodičům a dětem pomůžeme s létem – letní tábory pro děti s autismem z Jihočeského kraje
Léto 2020
Projekt zahrnuje tři turnusy letních táborů pořádaných pro děti s autismem z celého Jihočeského kraje. Celkem si letní tábory užilo 26 klientů. Stejný počet rodin si během té doby odpočinulo. Péče o dítě s PAS je náročná a pečují okolí potřebuje načerpat síly pro další péči. Všechny turnusy LT měly sestavený speciální program, který byl odborně připraven našimi kmenovými zaměstnanci. Součástí programu byly tradiční aktivity jako šipkovaná, opékání buřtů, ale také speciální aktivity pro děti s PAS (canisterapie, muzikoterapie). Dětem s pak tak dáváme příležitost strávit prázdniny jako jejich vrstevníci.

ČSOB pomáhá regionům
72 723,-
--- OBRÁZEK ---

Město Tábor
39 000,-
--- OBRÁZEK ---

Jihočeský kraj
20 000,-
--- OBRÁZEK ---

Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotační program: Podpora služeb nedefinovaných v zákoně . 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nadace Dětský mozek
15 000,-
--- OBRÁZEK ---

DOFINANCOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2020

město Tábor, částka 132 000,-

--- OBRÁZEK ---

město Vodňany, částka 30 000,-

--- OBRÁZEK ---

Nadační fond Tesco, částka 16 000,-

--- OBRÁZEK ---

město Zliv
S finanční podporou města Zliv budou nakoupeny pomůcky pro děti v hodnotě 4 000,-.
--- OBRÁZEK ---