Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Projekty podpořené EU a Norské fondy

„I s autismem to zvládneme“ - Program Fond pro NNO

Program Fond pro NNO podporuje projekt „I s autismem to zvládneme“

Název projektu: I s autismem to zvládneme

Příjemce grantu: Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o. s.

Celkové náklady projektu: 754 807 Kč Výše grantu: 657 280 Kč

Doba realizace: Duben 2015 – březen 2016

Dne 1. 4. 2015 byl zahájen roční projekt s názvem „I s autismem to zvládneme“.

Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin s dítětem či mladistvým s autismem. Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování i s takovou zátěží jakou autismus je tak, aby děti/mladiství mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. K tomu slouží nácviky sociálních a komunikačních dovedností dětí a mladistvých, zvyšování rodičovských kompetencí, odlehčovací a podpůrné služby.

Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku služeb pro rodiny s autismem v regionu a trvalý nárůst autismu. Díky projektu zvýšíme kapacitu i územní pokrytí odbornými službami pro klienty s autismem v Jihočeském kraji.

Celkový cíl projektu: Celkovým cílem projektu je rozšíření sociálních služeb poskytovaných rodinám s dětmi a mladistvými do 18 let věku s poruchami autistického spektra v Jihočeském kraji. Zvýšením počtu cílených intervencí a odlehčovacími službami usnadnit péči o dítě či mladistvého se znevýhodněním a zajistit tak, aby tyto děti a mladiství vyrůstali ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti ústavní péče.

Konkrétními cíli aktivit projektu je:

  1. zvýšení počtu podpořených dětí a mladistvých do 18 let s autismem (nácviky s cílem celkového rozvoje)

  2. zvýšení počtu podpořených rodičů dětí a mladistvých do 18 let s autismem (konzultace ke zvyšování rodičovských kompetencí)

  3. rozšíření odlehčovacích služeb pro rodiny s dětmi a mladistvými do 18 let s autismem

  4. rozvoj spolupráce s NNO, veřejnou správou a odbornou veřejností (výměny informací, zkušeností) a optimalizace služeb

  5. zvýšení informovanosti veřejnosti o autismu a o možnostech pomoci dětem/mladistvým s autismem

Vedlejší cíl projektu:

Posílení personální kapacity a územní dostupnosti APLA JČ tak, aby mohla být v regionu lépe saturována potřeba daných sociálních služeb

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a generové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

První pomoc dětem s autismem a jejich rodinám