Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ O naší ogranizaci \ Poslání organizace

Poslání organizace

Posláním APLA Jižní Čechy je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

Toto poslání se snažíme naplňovat prostřednictvím následujících služeb:

  • Poradenství - Vysvětlení symptomatiky autismu, poskytnutí základního poradenství týkající se péče a výchovy dětí s autismem.

  • Pedagogická péče - Provádíme speciálně pedagogické vyšetření, na jehož základě sestavíme individuálně vzdělávací plán. Rodinám dětí s PAS pomáháme se zavedením strukturovaného učení a denního režimu, s nácvikem pracovního chování.

  • Individuální terapie - Jsou určeny pro všechny děti a dospělé s Aspergerovým syndromem, které jsou zaměřeny především na nácvik sociálních dovedností.

  • Terapie problémového chování - Zvládání problémového chování a řešení individuálních potíží. Pracujeme metodou behaviorální terapie a kognitivně behaviorální terapie (KBT).

  • Terénní služba - V rámci terénní práce dojíždíme za člověkem s autismem, jeho rodinou, do školských či výchovných a jiných zařízení, které navštěvuje, za účelem poradenství a řešení problémového chování.

  • Základní sociální poradenství - Poskytujeme především informace týkající se sociálních dávek, příspěvku na péči, poskytování odborných služeb, atd.

  • Vzdělávání - V průběhu školního roku pořádáme přednášky a akreditované kurzy na různá témata týkající se problematiky poruch autistického spektra. Přednášíme na SŠ zdravotnických, pořádáme informační kampaně u příležitosti světového dne autismu Světového dne informovanosti o autismu (2.4.). Vydáváme informační letáky a brožury.

  • Půjčovna pomůcek a odborné literatury - Půjčujeme sety pomůcek pro práci s dítětem s autismem dle předem se staveného individuálního plánu rozvoje. Dále může široká veřejnost využít služeb naší odborné knihovny.

  • Letní tábory pro děti s autismem „Rodičům a dětem pomůžeme s létem“ - Jedná se o pobytovou akci pro děti s autismem a problémovým chováním, které se kvůli svému postižení nemohou zúčastnit běžných pobytových akcí. Zároveň se jedná o velkou pomoc rodině dítěte s autismem, která si může na týden od náročné péče odpočinout.

  • Odlehčovací služba - více informací v sekci "Rodič"

Mimo přímé práce s klienty si klademe za cíl poskytnout informace a podporu rodičům dětí s PAS, dalším pečujícím osobám, pedagogům, psychologům a dalším odborníkům i laické veřejnosti o problematice lidí s PAS. Díky velmi malé informovanosti odborné veřejnosti se rodiny dětí s PAS potýkají s velkými problémy při výchově a vzdělávání svých dětí. Děti s PAS jsou mnohdy chybně označovány za nezvladatelné, jsou zbytečně umisťovány do Domovů pro osoby se zdravotním postižením (bývalé Ústavy sociální péče), Psychiatrických léčeben či nadbytečně medikovány.

Informovanost o projevech a specifickém chování lidí s PAS je velmi důležité pro včasnou diagnostiku. Ta spolu s okamžitým nástupem odborné péče dává šanci lidem s PAS dohnat deficity v oblastech, které jsou touto poruchou postiženy. Děti s PAS tak mají větší šanci zařadit se do kolektivu svých vrstevníků a lépe obstát v běžném životě.