Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ O naší ogranizaci \ Dokumenty

Etický kodex

Etický kodex APLA Jižní Čechy, z.ú.
(Aktivní podpora lidí s autismem)

I. Všeobecná ustanovení

 • Posláním zapsaného ústavu APLA Jižní Čechy, z.ú. je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.
 • Pracovníci APLA Jižní Čechy, z.ú. se zavazují k naplňování etického kodexu organizace a dodržování jeho zásad, aby tak pomohli naplnit poslání, uvedené v odstavci č 1.
 • Pracovníci APLA Jižní Čechy, z.ú. byli s tímto kodexem seznámeni a jeho podpisem projevují svou svobodnou vůli jej ctít a jeho zásady dodržovat.

II. Pracovníci organizace - veřejnost

 • Zavazujeme se chovat ve vztahu k veřejnosti:
  a) tak, abychom svou prací a přístupem k veřejnosti budovali dobré jméno organizace,
  b) vytvářeli otevřený přístup k validním informacím,
  c) svým jednáním napomáhali k podpoře služeb pro lidi s autismem a jejich rodiny.
 • Činíme vše pro to, abychom se vyvarovali všech skutků nebo činností, které by znevážily naše profesní postavení a jméno organizace na veřejnosti.

III. Pracovníci organizace - klient

 • Při výkonu své práce s klienty se zavazujeme:
  a) jednat s nimi tak, aby byla respektována jejich individualita, životní hodnoty a obyčeje, jejich potřeby, názory a rozhodnutí, včetně zodpovědnosti za řešení své situace,
  b) jednat s klienty bez předsudků, bez ohledu na jejich národnost, rasu, barvu pleti, víru, politické přesvědčení, sociální postavení, pohlaví, sexuální orientaci a věk,
  c) pracovat s klienty s maximálním využitím svých znalostí, schopností a dovedností v souladu se svou odbornou způsobilostí, a to metodami práce s lidmi s PAS, které naše organizace vyznává,
  d) vyvarovat se používání takových metod práce, jejichž účinnost není prokazatelná, a které odporují odbornému směru organizace,
  e) pracovat s klienty tak, aby nebyla vytvářena jeho závislost na poskytovaných službách, ale podporovat je v samostatnosti,
  f) dodržovat mlčenlivost o citlivých údajích a informacích o klientovi dle zvláštních právních předpisů,
  g) aktivně předcházet stigmatizaci klientů, dbát na to, aby byli ochráněni před předsudky, ponižováním či zneužíváním.
 • Snažíme se vyvarovat všech skutků nebo činností, které by mohly vést k zneužití našeho postavení vůči klientovi.
 • Pokud naše odborná způsobilost nestačí k řešení problému/zakázky klienta, předáme řešení problému/zakázky klienta zkušenějšímu kolegovi, či klienta doporučíme na jiné odborné pracoviště, abychom tak aktivně předcházeli našemu možnému pochybení z důvodu nedostatečné odborné a zkušenosti.

III. Pracovník - pracovník

 • Ke svým kolegům se budu chovat tak, abych dodržoval zásady slušného chování, ctil jejich odbornost a zkušenosti, respektoval je s ohledem na věk či individualitu každého z nich.
 • Vzájemně se budeme snažit, abychom si byli oporou při výkonu své práce a vytvářeli dobré pracovní klima.
 • Zdržím se veřejného i skrytého urážení, osočování či vynášení informací o mých spolupracovnících.

IV. Pracovník - organizace

 • Zavazujeme se:
  a) vykonávat svou práci dle svých schopností a svého nejlepšího svědomí, tak abychom naplňovali svou úlohu v organizaci a napomáhali tak plnění jejího poslání,
  b) budovat dobré jméno organizace.

V. Odbornost

 • Dbáme na udržování a zvyšování prestiže našeho povolání. Při své práci používáme vědecky ověřené metody, jejichž pozitivní výsledky byly dlouhodobě prokázány.
 • Poukazujeme na neodborné a nekvalitní poskytování sociálních a jiných služeb lidem s autismem a jejich rodinám.
 • Snažíme se o zvyšování odborné úrovně naší práce, náš osobní a profesní rozvoj v rámci celoživotního vzdělávání, které je nedílnou součástí naší profese.
 • Využíváme nových metod práce, jejichž účinnost a věrohodnost si předem pečlivě zjistíme.
 • Ctíme další etické kodexy, které jsou součástí naší profesní kariéry, pokud tyto existují.