Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Aktuální informace

Průkaz osoby s PAS

Novinka, kterou zavádí Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Představuje prostředek k zajištění odpovídajícího přístupu pracovníků resortů práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra a dalších k jeho osobě z hlediska zajištění odpovídající komunikace/přístupu a respektu k jeho specifickým potřebám.
Má funkci prevence vzniku náročných situací a funkci odlehčovací v krizových situacích.

Opravňuje zajistit přednostní ošetření pacienta s PAS na všech zdravotnických pracovištích, pokud to provozní možnosti pracoviště a stav ošetřovaných pacientů dovolí, avizuje potřebu přizpůsobení procesu ošetření potřebám pacienta s PAS adekvátně s doporučenými zásadami Desatera pro komunikaci s pacientem s poruchou autistického spektra, Komunikačním klíčem a Komunikačním profilem zaneseným v Průkazu osoby s PAS.

Lze v případě potřeby využít v krizových situacích na veřejnosti, v MHD, při kontaktu se záchranáři, hasiči, policií, a dále dle uvážení jeho držitele/zákonného zástupce/doprovodu(například při cestování či pobytu v zahraničí).

Pomáhá předcházet situacím, které by vedly k selhání člověka s PAS na veřejnosti a k sociálnímu vyloučení. Napomáhá zúčastněným aktérům zátěžových situací zvládnout tyto s minimálním negativním dopadem na ně samotné, vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problému.

Poučení Držitele Průkazu/zákonného zástupce opravňuje k přednostnímu ošetření v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost, praktického lékaře, specialisty, ve zdravotnickém zařízení, pokud to provozní možnosti pracoviště a stav ošetřovaných pacientů dovolí.

Průkaz lze využít také při zvládání náročných situací na veřejnosti, při jednání s policií a záchrannou službou a dále tam, kde lze vyžadovat dodržování zásad Komunikačního souboru, jako jsou pracoviště resortů zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, vnitra aj.

Personál/odpovědný pracovník po předložení Průkazu dodržuje zásady komunikace s osobou s autismem a doporučené postupy obsažené v Komunikačním souboru, respektuje individualitu a specifické projevy držitele Průkazu, úzce spolupracuje s jeho doprovodem.

Průkaz je Potvrzujícím lékařem vystaven oprávněnému žadateli dítěti/ dorostu/dospělé osobě s PAS, které má daný lékař v péči neprodleně po obdržení zprávy o stanovení dg. PAS vystavené odborníkem oprávněným k jejímu stanovení (pedopsychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog, klinický psycholog) nebo přímo při jejím stanovení.

Držitel Průkazu/zákonný zástupce jsou oprávnění využívat Průkaz na základě svého uvážení v situacích, které jsou pro ně těžce zvladatelné. Využití Průkazu je pro jeho držitele/ZZ zcela dobrovolné. Postup vystavení Průkazu osoby s PAS (dále v textu „Průkaz“)

Ošetřující praktický lékař pro děti a dorost/praktický lékař, nebo dětský klinický psycholog/klinický psycholog, nebo pedopsychiatr/psychiatr (dále jen „Potvrzující lékař“) vystaví a potvrdí všem dětem/ dorostu/dospělým osobám s PAS (případně zákonným zástupcům), které má ve své péči a mají ve zdravotnické dokumentaci zanesen doklad o stanovení dg PAS Průkaz a to bezplatně.

Do karty Průkazu Potvrzující lékař vyplní: - jméno a příjmení osoby s PAS, - datum narození, - datum vystavení/aktualizace - podpis Potvrzujícího lékaře - razítko.

Potvrzuje tak, že držitel Průkazu má ve zdravotnické dokumentaci doklad o stanovení odpovídající diagnózy oprávněným specialistou (pedopsychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog, klinický psycholog). Aktualizace bude realizována na žádost osoby s PAS/ zákonného zástupce v případech zásadní změny v informacích uvedených v Průkazu.
Do zdravotnické dokumentace oprávněného žadatele o Průkaz provede záznam - datum vystavení/aktualizace Průkazu.
Další informace vyplní držitel/zákonný zástupce držitele Průkazu a opatří ji aktuální fotografií obvyklých průkazkových rozměrů.

Vzor průkazu ,