Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Sponzoring a partnerství \ Podporují nás

2017

ROTARY CLUB PRAGUE INTERNATIONAL

--- OBRÁZEK --- Děkujeme Rotary Club Prague za finanční dar v hodnotě 50000,- Kč a milou spolupráci i v letech minulých! Velmi si toho vážíme a těšíme se na roky další. Peníze využijeme na dofinancování našich služeb Rané péče, kterou poskytujeme pro děti s autismem do 7 let věku. Co to znamená, že 'poskytujeme' přikládáme níže v příběhu chlapce s autismem.

Takže díky vám všem z Rotary, že jste toho součástí!

Honzíkovi rodiče se na nás obrátili v době, kdy Honzíkovi byly tři roky a stále příliš nemluvil, používal pouze pár slov. Z počátku si mysleli, jak jim to říkávalo i blízké okolí, že má ještě čas, že se rozmluví, vždyť kluci jsou trochu „línější“. Ale nestalo se tak, Honzík měl potíže v adaptaci do mateřské školy, hodiny proplakal, nejedl, dostával se do záchvatů vzteku, stranil se dětí. Doporučili jsme rodičům psychologické vyšetření , kdy byl Honzíkovi potvrzen autismus. S rodinou jsme začali spolupracovat na rozvoji komunikace pomocí metody výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS), rodině jsme vysvětlovali jeho chování, díky čemuž rodina věděla, jak na něj reagovat, jak předcházet záchvatům vzteku a lépe mu rozuměla. V rámci terénní rané péče jsme za rodinou dojížděli domů, kde jsme společně v domácím prostředí rodiče učili, jak s Honzíkem komunikovat, jak ho dále rozvíjet, jak mu zpřehlednit režim dne. Spolupráci se podařilo navázat i s Mateřskou školou, kde paní učitelky připravily pro Honzíka pomůcky a část dne se mu individuálně věnovaly. Díky dobře nastaveným pravidlům, přehlednosti a nově nastoleným výchovným postupům přestal Honzík během měsíce ve školce plakat, začal se zapojovat mezi děti a koncem prvního roku již dokázal říci několik vět, sdělit své potřeby. Do APLA JČ docházel na skupinové nácviky sociálních dovedností, kde se učil dále rozvíjet svou komunikaci, učit se vhodnému chování v interakci s vrstevníky, hrát jednoduché společenské hry. Za čtyři roky intenzivní práce rodiny, mateřské školy a APLA JČ udělal Honzík velké pokroky, a nyní je žáčkem první třídy, kde díky asistentovi pedagoga dobře prospívá.

Honzík's parents turned to us at a time when Honzik was three years old, and he still did not talk much, using only a few words. From the beginning, they thought they were telling them and the neighborhood that they had time to talk, because the boys are a bit "lazy." But it did not, Honzik had difficulty adapting in the kindergarden, the hours were rattling, eating, getting angry, strangling the children. We recommended to the parents to psychological examination when Honzik was confirmed with autism. With our family we began working together to develop communication using VOKS, we explain to the family his behavior, making the family aware of how to respond to it, how to prevent anger and better understand the anger. As part of field early care, we were interested in a family home, where we both taught together in their home environment how to communicate with John, how to further develop him, how to simplify his regime. The cooperation was also successful with the kindergarten, where the teachers prepared aids for Honzík and devoted part of their days. Thanks to the well-established rules, clarity and newly introduced educational practices, Honzík stopped crying during a month in the kindergarten, began to get involved with the children, and by the end of the first year he was able to say several sentences, to communicate his needs. Performs APLA Group of Social Skills Training where they learn to develop their communication, learn in an appropriate way to interact with their friends, play simple social games. For four years of intensive work with family, nursery and APLA work, Honzik has made great progress and is now the first grade student, thanks to which the assistant teacher is doing-well.