Rotary Club Prague International

Rotary Club Prague International - RCPI

logo rotary

Rotary International je mezinárodní organizace, jejímž deklarovaným cílem v oblasti lidských práv je sdružovat podnikatelské a profesionální lídry za účelem poskytování humanitárních služeb, podporovat vysoké etické standardy ve všech povoláních a prosazovat dobrou vůli a mír po celém světě. Je to sekulární organizace otevřená všem lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, vyznání, náboženství, pohlaví nebo politické preference. Existuje více než 46 000 klubů po celém světě s 1,4 miliony jednotlivců, nazývaných rotariáni, kteří se připojili k těmto klubům.

Rotary International is an international service organization whose stated human rights purpose is to bring together business and professional leaders in order to provide humanitarian services, encourage high ethical standards in all vocations, and to advance goodwill and peace around the world. It is a secular organization open to all people regardless of race, color, creed, religion, gender, or political preference. There are more than 46,000 clubs worldwide with 1.4 million individuals, called Rotarians, that have joined these clubs.

"Shromažďování finančních prostředků a podpora dobrých věcí je srdcem toho, čeho chce Rotary Club Prague International dosáhnout. Naši členové pracují na mnoha různých iniciativách, aby získali finanční prostředky, které hrdě věnujeme na dobré účely." ...z webu RCPI

"Raising funds for and supporting good causes is the heart of what Rotary Club Prague International sets out to achieve. Our members work on many different initiatives to raise funds which we proudly donate to good causes."...from website RCPI

Jsme vděční za přátelství a partnerství s RCPI.

RCPI každoročně podporuje naši organizaci nejen z krásné akce CHARITATIVNÍ VÝZVA DRAČÍCH LODÍ

dragon boat

Finanční dary v uplynulých letech (financial gifts in time):

2015 - 10 000 Kč

2016 - 20 000 Kč

2017 - 50 000 Kč

2018 - 55 000Kč

2019 - 55 000 Kč

2021 - 50 000 Kč

2022 - 70 000 Kč

2023 - 105 200 Kč

Celkem (The sum) 415 200 Kč

Děkujeme, že chcete být již tolik let součástí naší sociální činnosti. Velmi si vážíme podpory, které se nám dostává! Proměňujeme peníze v pomoc rodinám dětí s autismem.

Thank you for wanting to be a part of our social activities for so many years. We really appreciate the support we are getting! We turn money into helping families of children with autism.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING